Pracovná zdravotná služba

Poskytujeme

Rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OPPL-5589/2006-Oj zo dňa 19.09.2006 získalo Duslo, a.s. oprávnenie na vykonávanie pracovnej zdravotnej služby, ktorú poskytujeme pre Duslo a  aj zamestnávateľom nášho regiónu.

Úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci

 • výkonom zdravotného dohľadu  nad pracovným prostredím
 • dohľadom nad zdravím zamestnancov

Dohľad nad pracovným prostredím

 • dohľad nad faktormi pracovného prostredia, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov
 • dohľad na zdravím zamestnancov v súvislosti s prácou
 • poradenstvo z hľadiska ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia zamestnancov, vypracovanie
 • návrhov na odstránenie zdravotných rizík
 • organizovanie systému prvej pomoci na pracovisku; uskutočňovanie pravidelných školení zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
 • vypracovanie a realizáciu programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov

Dohľad nad zdravím zamestnancov

 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti zamestnancov na prácu /lekárske preventívne prehliadky/:
  • pred ich zaradením na výkon práce alebo pri zmene pracovného zaradenia
  • v pravidelných intervaloch počas vykonávania práce
  • pri podozrení na ohrozenie ich zdravia v dôsledku pôsobenia nových faktorov práce a pracovného prostredia, zvýšenej expozície faktorom práce a pracovného prostredia alebo zmenených pracovných podmienok, pri výskyte  zmien ich zdravotného stavu    s možnosťou vývoja poškodenia zdravia z práce alebo kontraindikácie na vykonávanie práce,
  • pri skončení práce, ktorá mohla ohrozovať ich zdravie alebo spôsobiť v neskoršom období jeho zhoršenie
 • imunizácia (očkovanie) ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické riziko, na ktoré je dostupná očkovacia látka.

 

Ponuka služieb PZS pre externé firmy v regióne

V prípade záujmu o poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre Vašich zamestnancov , či už dohľadu nad pracovným prostredím alebo vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom.

Kontakt: Ing. Anna Klačanová, Tel.: 031 775 44 12, e-mail: anna.klacanova@duslo.sk

 

Lekár: MUDr. Miroslav Machata

Tel.: +421 31 775 2219

Vedúca tímu: MUDr. Zuzana Machatová

Tel. +421 917 599 364

Sestra: Mária Gálová

Tel.: +421 31 775 2219

 

Ordinačné hodiny ambulancia:

Pondelok:

-

 

Utorok:

-

 

Streda:

6:00 – 14:00

– len objednaní zamestnanci

Štvrtok:

-

 

Piatok:

-

 

Objednávanie

Tel.: +421 31 775 2139, +421 31 775 4161

 

Fotogaléria