Poliklinika

Centrum zdravotnej starostlivosti  je poliklinické zdravotnícke zariadenie  začlenené do  organizačnej štruktúry Duslo, a.s. od mája 1986. Okrem PZS poskytuje  preventívnu a liečebnú starostlivosť  praktickými lekármi, stomatológmi a gynekológom, internistom, chirurgom, neurológom, ortopédom, ORL lekárom, očným a kožným lekárom.  CZS má plne vybavenú funkčnú diagnostiku, laboratóriá, rádiodiagnostické a  rehabilitačné oddelenie. Rehabilitačné oddelenie má k dispozícii okrem elektroliečby, vodoliečby, aj telocvičňu, saunu a bazén.  Podľa odborných vyjadrení je takýto rozsah poskytovaných služieb pre zamestnancov podniku  v súčasných podmienkach vysoko nadštandardný.

Ako súčasť preventívnej zdravotnej starostlivosti poskytujeme za osobitnú úhradu aj tzv. balíčky nadštandardnej preventívnej lekárskej prehliadky, v rámci ktorých je možné  okrem bežných komplexných laboratórnych a fyzikálnych vyšetrení, vrátane zisťovania nádorových markerov, priobjednať si aj sonografické  vyšetrenia štítnej žľazy, brucha, prostaty, venózneho a arteriálneho  systému, RTG snímka hrudníka, spirometria, EKG, onkopreventívne kožné vyšetrenie, onkopreventívne ORL vyšetrenie s audiometriou, očné vyšetrenie.

Duslo, a.s. ako jedna z prvých spoločností na Slovensku  získala povolenie na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (PZS) - pôsobí u nás od októbra 2006. Svoje služby poskytuje nielen zamestnancom Dusla, ale aj ďalším spoločnostiam koncernu AGROFERT a tiež okolitým externým spoločnostiam.

Tím PZS Duslo, a.s. zabezpečuje dohľad nad pracovnými podmienkami vrátane kategorizácie zdravotných rizík pri práci. Ďalej dohliada na zdravie zamestnancov z hľadiska ich zaradenia do rizika práce, podľa výskytu a intenzity faktorov pracovného prostredia. Táto činnosť sa vykonáva formou  preventívnych lekárskych prehliadok, zameraných na zisťovanie začínajúcich zmien zdravotného stavu, vyvolaných škodlivými faktormi pracovného prostredia. Cieľom prehliadok je zabránenie  vážnym poškodeniam zdravia, ako i vzniku chorôb z povolania. Dôsledným výkonom vstupných a periodických lekárskych prehliadok vo vzťahu k práci sa podarilo eliminovať výskyt chorôb z povolania u zamestnancov Duslo, a.s. - od r. 2007 nebol  v podniku hlásený žiadny prípad choroby z povolania.